اتاق اصناف ایران در بنری تبلیغی ترتیب قرارگیری رنگ های پرچم ایران را به اشتباه منتشر کرد!